Privacyverklaring

Inleiding

Wij streven ernaar uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen. Hierom verloopt de verwerking van uw gegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De verordening treedt in op 25-05-2018. De Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) komt hiervoor te vervallen. Ook loopt een deel van deze privacyverklaring conform de Wet op geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). In dit privacyreglement van HuidOp1 kunt u de voorwaarden lezen waarin de verwerking van uw gegevens staat beschreven. Ook staan hier maatregelen in vermeld die zijn genomen voor het waarborgen van uw privacy. Hierbij wordt rekening gehouden met de rechtspositie van u als patiënt.

Begripsbepalingen

In dit reglement wordt verstaan onder:

 • persoonsgegevens: elk gegeven over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon;
 • verwerking van persoonsgegevens: elke handeling of elk geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens. Daaronder wordt in ieder geval verstaan het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwisselen of vernietigen van gegevens;
 • bestand: elk samenhangend geheel van persoonsgegevens, ongeacht of dit geheel van gegevens bij elkaar of gescheiden van elkaar wordt verzameld, dat volgens bepaalde criteria toegankelijk is en betrekking heeft op verschillende personen;
 • verwerkingsverantwoordelijke (opdrachtgever): degene die alleen of samen met anderen het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt. Verantwoordelijke kan zijn een natuurlijke persoon of een rechtspersoon.
 • verwerker (opdrachtnemer): degene die ten behoeve van de
  verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt, zonder aan zijn rechtstreekse
  gezag te zijn onderworpen;
 • betrokkene: een te identificeren/identificeerbaar natuurlijke persoon, degene op wie een persoonsgegeven betrekking heeft;
 • derde: ieder ander dan de betrokkene, de verantwoordelijke, de bewerker of enig persoon die onder rechtstreeks gezag van de verantwoordelijke of de bewerker gemachtigd is om persoonsgegevens te verwerken;
 • ontvanger: degene aan wie de persoonsgegevens worden verstrekt;
 • toestemming van de betrokkene: elke vrije, specifieke en op informatie berustende wilsuiting waarmee de betrokkene aanvaardt dat persoonsgegevens over hem worden verwerkt;
 • EER: Europese Economische Ruimte. Bestaat uit alle landen van de Europese Unie, Lichtenstein, Noorwegen en IJsland.
 • verstrekken van persoonsgegevens: het bekend maken of ter beschikking stellen van persoonsgegevens;
 • verzamelen van persoonsgegevens: het verkrijgen van persoonsgegevens.

1. Identiteit van de verantwoordelijke
De verantwoordelijke is degene die alleen of samen met anderen het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt. Verantwoordelijke kan zijn een natuurlijke persoon of een rechtspersoon. Bij HuidOp1 is dit: Laura Muskee, eigenaresse.

2. Gegevens contactpersoon
Op dit moment is de contactpersoon de verwerkingsverantwoordelijke, oftewel de eigenaresse, Laura Muskee. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Huidtherapiepraktijk HuidOp1 verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met HuidOp1. U kunt mailen naar info@huidop1.nl of bellen naar 06-13513582.

3. Verwerking, doelen en vastgelegde persoonsgegevens

Verwerking persoonsgegevens
1. Persoonsgegevens worden in overeenstemming met de wet en op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt.
2. Persoonsgegevens worden voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden verzameld.
3. De gegevensverwerking is noodzakelijk ter vrijwaring van een vitaal belang van de betrokkene.
4. Er worden niet meer persoonsgegevens verzameld of verwerkt dan voor het doel van de registratie nodig is.

Doelen persoonsgegevens registratie
5. Ondersteuning en instandhouding van de zorg aan de patiënt;
6. Beschikken over de gegevens die noodzakelijk zijn voor het realiseren van wettelijke doeleinden alsmede de doeleinden zoals die staan omschreven in de statuten, de jaarplannen en andere plannen van HuidOp1 en het voeren van beleid en beheer in het kader van deze doeleinden;
7. Om de gegevens te verwerken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een overeenkomst;
8. Om overeenkomsten met de patiënt te sluiten en om die te kunnen uitvoeren;
9. Om de verleende zorg financieel af te handelen;
10. Om de relatie met de cliënt te onderhouden en uit te breiden;
11. Voor statistische en communicatieve doeleinden;
12. Voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website en daarmee de werking van de website te verbeteren;
13. Persoonsgegevens worden niet verder verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen.

Persoonsgegevens die worden verwerkt
14. Bijzondere persoonsgegevens: in dit geval gegevens over de gezondheid en de huid;
15. NAW-gegevens: naam, adres, postcode, plaats;
16. Geboortedatum;
17. Telefoonnummer en/of e-mailadres;
18. IP-adres (indien contact via de website, zie punt 4.2);
19. Foto’s van het huidprobleem/de huid;
20. Huisarts;
21. Documentnummer paspoort, identiteitsbewijs of rijbewijs;
22. Documenten als een verwijzing (indien van toepassing);
23. Burgerservicenummer;
24. Verzekeringsgegevens.

4. Wijze verkrijging persoonsgegevens

 1. De betrokkene heeft toestemming verleend voor de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens in het beveiligde patiëntenadministratiesysteem SkinAdmin. Verwerking van persoonsgegevens start bij het inplannen van een afspraak en breidt uit bij de intake en verdere mogelijke behandelingen.
 2. Via de website van HuidOp1 worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt.*

*) Uw verbinding met- en het achterlaten van uw gegevens op onze website HuidOp1 is in het bezit van een geldig SSL-certificaat (Secure Sockets Layer-certificaat). Dit certificaat houdt in dat uw verbinding met onze site versleuteld is, onder andere tegen krakers. Dit maakt het voor kwaadwillenden, zoals krakers, lastiger om gegevens te traceren die tot stand komen tijdens de verbinding met onze site (bijvoorbeeld wanneer u gebruikmaakt van openbare WiFi). Op de website van HuidOp1 worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van
opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. HuidOp1 gebruikt deze informatie om de
werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

*Google Analytics
HuidOp1 maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google en Google Analytics voor meer informatie. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe de website van HuidOp1 gebruikt wordt, maar ook om rapporten over de website aan HuidOp1 te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. HuidOp1 heeft hier geen invloed op. HuidOp1 heeft Google géén toestemming gegeven om via HuidOp1 verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

5. Verstrekking van persoonsgegevens

 1. Verstrekking van persoonsgegevens aan derden (bijvoorbeeld huisarts of andere zorgverleners) geschiedt in beginsel niet anders dan na toestemming van betrokkene of diens vertegenwoordiger.
 2. Indien verantwoordelijke zonder toestemming van betrokkene of diens wettelijk vertegenwoordiger persoonsgegevens aan derden verstrekt, stelt verantwoordelijk de betrokkene of diens wettelijk vertegenwoordiger daarvan onverwijld in kennis, tenzij dit gevaar oplevert voor personen en of zaken.

6. Beveiliging persoonsgegevens
Huidtherapiepraktijk HuidOp1 neemt de bescherming van gegevens van betrokkenen serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Hieronder valt het SSL-certificaat van onze website en een beveiligd administratiesysteem, waarmee een verwerkingsovereenkomst is gesloten.

7. Ingeschakelde verwerkers en daarmee gemaakte afspraken

 1. De verwerkingsverantwoordelijke doet uitsluitend een beroep op verwerkers die afdoende garanties met betrekking tot het toepassen van passende technische en organisatorische maatregelen bieden. Opdat de verwerking aan de vereisten van deze verordening voldoet en de bescherming van de rechten van de betrokkene is gewaarborgd.
 2. Onder verwerkers van HuidOp1 vallen op dit moment, naast de eigenaresse zelf, ook het beveiligde patiëntenadministratiesysteem SkinAdmin (Novict B.V.), het hostingsbedrijf van onze website, webshop en SSL-certificaat, Multicopy in Enkhuizen en het Laposta nieuwsbrief systeem. 
 3. Er is een verwerkingsovereenkomst gesloten tussen SkinAdmin, Multicopy Enkhuizen, Laposta en HuidOp1, welke voldoet aan de voorwaarden beschreven in artikel 28.3 van de AVG. Hierin staan afspraken beschreven tussen de verwerker (Novict B.V., Multicopy Enkhuizen, Laposta) en de verwerkingsverantwoordelijke (Laura Muskee, namens HuidOp1).

8. Rechten betrokkene m.b.t. toestemming, inzage, correctie,
verwijdering/afscherming en dataportabiliteit ten aanzien van dossiers

Recht op (geven/intrekken van) toestemming

 1. Verwerking geschiedt met uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene.
 2. Indien de betrokkene minderjarig is en de leeftijd van zestien jaren nog niet heeft bereikt, of onder curatele is gesteld, dan wel ten behoeve van de betrokkene een mentorschap is ingesteld, dan is in de plaats van de toestemming van de betrokkene die van zijn wettelijk vertegenwoordiger vereist. De toestemming wordt schriftelijk vastgelegd. Een toestemming kan door de betrokkene of zijn wettelijk vertegenwoordiger te allen tijde worden ingetrokken.

Recht op inzage en dataportabiliteit

 1. De betrokkene heeft het recht kennis te nemen van de verwerkte gegevens die op zijn persoon betrekking hebben. Familie heeft niet direct toegang tot het dossier van de betrokkene, tenzij dat nadrukkelijk is aangegeven tijdens het anamnese gesprek.
 2. De verantwoordelijke deelt een ieder op diens verzoek – zo spoedig mogelijk maar uiterlijk binnen vier weken na ontvangst van het verzoek – schriftelijk en in elektronisch formaat een volledig overzicht met informatie over de verwerkte gegevens.

Recht op bezwaar, correctie, verwijdering/ afscherming

 1. Indien gegevens van betrokkene zijn opgenomen in ons patiëntenadministratiesysteem, heeft de betrokkene het recht om een aanvraag tot (totale) verwijdering van zijn dossier in te dienen. Dit houdt wel in dat de betrokkene niet verder behandeld kan worden door HuidOp1, aangezien wij niet behandelen zonder verslaglegging.
 2. Op schriftelijk verzoek van een betrokkene gaat de verantwoordelijke over tot verwijdering en/of afscherming (anonimisatie) van de over de verzoeker verwerkte persoonsgegevens. Bij een aanvraag voor correctie dienen de vastgelegde gegevens feitelijk onjuist te zijn, voor het doel van de verwerking onvolledig, niet ter zake dienend of meer omvatten dan voor het doel van de registratie nodig is, dan wel anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift te zijn verwerkt. Het verzoek van betrokkene bevat de aan te brengen wijzigingen.
 3. De verantwoordelijke deelt de verzoeker zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken na ontvangst van het verzoek, schriftelijk mee of zij daaraan voldoet.
 4. De verantwoordelijke draagt er zorg voor dat een beslissing tot correctie, verwijdering en/of afscherming binnen veertien werkdagen, en wanneer dit redelijkerwijs niet mogelijk blijkt anders zo spoedig mogelijk nadien, wordt uitgevoerd.
 5. Ook wordt er bij de door de betrokkene opgevraagde vraag tot vernietiging/wijziging van uw dossier, verslag gedaan van de aanvraag, samen met de reden voor deze aanvraag. Dit verslag/deze bevestiging dient door de betrokkene en door HuidOp1 ondertekend te worden en te worden voorzien van een datum.

9. Bewaartijd gegevens

 1. De bewaartermijn voor (medische) zorggegevens is in beginsel vijftien jaren (volgens de WGBO), te rekenen vanaf het tijdstip waarop zij zijn vervaardigd, of zoveel langer als redelijkerwijs uit de zorg van een goed hulpverlener of verantwoordelijke voortvloeit.
 2. Indien de bewaartermijn van de persoonsgegevens is verstreken of de betrokkene een verzoek doet tot verwijdering vóór het verstrijken van de bewaartermijn, worden de desbetreffende (medische) gegevens binnen een termijn van drie maanden verwijderd.
 3. Verwijdering blijft echter achterwege wanneer:
 • redelijkerwijs is aan te nemen dat het bewaren van groot belang is voor een ander dan de betrokkene;
 • het bewaren op grond van een wettelijk voorschrift vereist is;
 • daarover tussen de betrokkene en de verantwoordelijke overeenstemming bestaat.

10. Verklaring geen gegevens buiten de EER
Er worden geen gegevens buiten de EER verwerkt. Dit is overeengekomen in de verwerkersovereenkomst met de verwerker van onze patiëntenadministratie, Novict B.V.

11. Datalekken
Indien er een inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens heeft plaatsgevonden en deze gegevens zijn blootgesteld aan verlies of onrechtmatige verwerking zal dit aan de verwerker van HuidOp1 (Novict B.V.) en aan de betrokkene kenbaar worden gemaakt, indien HuidOp1 van de inbreuk op de hoogte is. In sommige gevallen (bij ernstig verlies) wordt ditook binnen 72 uur gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

12. Klachten

 1. Indien de betrokkene van mening is dat de bepalingen van dit reglement niet worden nageleefd, kan hij zich richten tot:
 • de verantwoordelijke;
 • het eventueel binnen de organisatie functionerende orgaan voor onafhankelijke
  klachtenbehandeling of een dergelijk buiten de onderneming functionerend orgaan,
  waarbij de onderneming zich heeft aangesloten; Kwaliteitsregister Paramedici (KP);
 • Autoriteit persoonsgegevens (AP).

13. Wijzigingen inwerkingtreding en afschrift

 1. Wijzigingen in dit reglement worden aangebracht door de verantwoordelijke;
 2. De wijzigingen in het reglement zijn van kracht vier weken nadat ze bekend zijn gemaakt aan betrokkenen;
 3. Dit reglement treedt in werking per 25-05-2018;
 4. Dit reglement wordt gepubliceerd op de website van HuidOp1.

14. Onvoorzien
In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de verantwoordelijke, met inachtneming van het bepaalde in de wet en het doel en de strekking van dit reglement.